تلفن های تماس


واحد ثبت نام آموزش: 22041082

دفتر دوره های تخصصی: 26203934

دفتر دوره های عالی:22052095

دفتر ارتباط صنعت و دانشگاه: 22010690

معاونت آموزش: 22041081

معاونت/مدیریت مشاوره و تحقیق: 22019995 و 22024462

پشتيباني سامانه اعتبارسنجي و رتبه بندي اعتباري : 22043008-22013411

دفتر مدیرعامل: 22043000 و 22043009