چارت سازمانی
 • مدیر عامل
 • مشاوران
 • رئیس دفتر مدیر عامل
 • مدیریت حراست
 • قائم مقام مدیر عامل
 • مدیریت امور نمایندگی ها
 • مدیریت ارتباطات و امور مشتریان
 • معاونت منابع انسانی و پشتیبانی
  • مدیریت برنامه و فناوری اطلاعات
  • مدیریت مالی
  • مدیریت سرمایه های انسانی و پشتیبانی
  • مدیریت همایشها
 • معاونت مشاوره و تحقیق
  • مدیریت مشاوره و تحقیق
  • مرکز رتبه بندی شرکتهای برتر
  • مرکز تعالی سازمانی
 • معاونت آموزش
  • مدیریت دوره های آموزش عالی
  • مدیریت دوره های تخصصی و کاربردی
  • مدیریت دانش و نشر
  • هیأت علمی آموزش
  • اداره برنامه ریزی و توسعه آموزش
  • خانه مدیران