معرفي مسئوليت اجتماعي سازمانهاCSR Definition.pdf
  
245 KB
GRI4 اصول و مفروضات گزارش دهيGRIG4-Part1-Reporting-Principles-and-Standard-Disclosures.pdf
  
4946 KB
GRI4 راهنماي پياده سازيGRIG4-Part2-Implementation-Manual.pdf
  
6999 KB
GRI4 اصول و مفروضات گزارش دهيPaya_guideline.pdf
  
309 KB