دوره های آموزشی مرتبط
سازمان مديريت صنعتي در راستاي پياده سازي ابعاد مختلف آموزشي در حيطه شناخت، اصلاح نگرش و امكان عملياتي كردن رويكردهاي مسئوليت اجتماعي در سازمان‌ها، اقدام به طراحي سمينارها و كارگاه‌هاي مشاور‌ه‌اي-آموزشي مسووليت اجتماعي سازمان‌ها، سمينار‌هاي عمومي و تخصصي، دوره‌‌هاي آموزشي به صورت كوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلندمدت و نيز ارائه سرفصل‌‌هايي در دوره‌‌هاي عالي موجود و آتي در سازمان پيرامون )مفاهيم، ارزيابي، استراتژي و پياده‌سازي، گزارش‌دهي(  مسئوليت اجتماعي نموده است.
دوره ها و كارگاه هاي دردست اجرا در مركز آموزش سازمان بزودي در بخش مربوطه در سايت سازمان اعلان و ارايه مي‌شوند.
كارگاه‌هاي تخصصي و مشاوره‌اي-آموزشي بنا به درخواست  متقاضيان به صورت اختصاصي و متناسب با تكميل ظرفيت دوره هاي عمومي برگزار خواهد شد.
كارگا‌ه‌هاي آگاه‌سازي و ترويجي نيز در همايش‌هاي پيش‌رو برگزار خواهند شد.
 برخي عناوين دوره هاي آموزشي عبارتند از :
 
راهبردي
 
رديف
نام دوره مقدماتي
1
سازمانها و مسئوليت هاي اجتماعي
2
مسئوليت هاي اجتماعي شركت ها و سازمانهاي مردم نهاد
3
تمايز مسئوليتهاي اجتماعي در سازمانهاي دولتي و شركتهاي توليدي و خدماتي
4
آشنايي با استاندارها و مدل‌هاي موجود در حوزه CSR
5
چالشهاي توسعه پايدار در ايران
6
CSR و حقوق بشر در ايران
7
مسووليت اجتماعي در حوزه بازاريابي
9
CSR و قوانين بين المللي
10
استاندارد پاسخ گويي (AA1000  )
11
استاندارد مسئوليت پذيري اجتماعي در حوزه منابع انساني ( SA 8000)
12
استاندارد مسئوليت پذيري اجتماعي(  ISO 26000 )
13
استاندارد محيط زيست ( ISO14000)
14
چارچوب گزارش‌دهي بر مبناي G4
 
اجتماعي
 
نام دوره مقدماتي
1
مسؤوليت اجتماعي در حوزه منابع انساني
2
قوانين داخلي و بين الملي كار در حوزه منابع انساني
3
مديريت ايمني و بهداشت
4
ارگونومي در منابع انساني
5
بهبود شرايط و شيوه هاي كاري
6
مشاركت كاركنان در حيطه بهبود فعاليت هاي سازماني  و اجتماعي
 
مالي اقتصادي
 
رديف
نام دوره مقدماتي
1
ارزيابي سرمايه هاي اجتماعي
2
ارزيابي ارزش خدمات
3
اقتصاد سبز
4
حسابداري زيست محيطي ( سبز )
5
حسابداري منابع انساني
6
ارزيابي سرمايه هاي عاطفي
7
ارزيابي منافع و زیان فعالیت  اقتصادي بنگاهها از بعد زيست محيطي)
  
محيط زيست
 
رديف
نام دوره مقدماتي
1
چارچوب نهادی و قانونی محيط زيست در سطح ملی: قوانین، مقررات و استانداردها
2
لجستيك معكوس
3
همگرایی توسعه و محیط زیست « از استکهلم 72 تا ژوهانسبورگ 2012 »
4
چالش‌ها و فرصت‌هاي محيط زيستي
5
تغييرات آب و هوايي  و انرژي ها در كره زمين
6
چالشها و فرصتهاي محيط زيستي
7
مديريت پايداري منابع طبيعي
8
مديريت انرژي با رويكرد مسئوليت اجتماعي
9
نقش نيروي انساني سازمانها در مديريت انرژي