برنامه های سازمان در حوزه CSR
 
سازمان مديريت صنعتي تلاش دارد با حمايت از برنامه‌ي ويژه‌اي تحت عنوان "برنامه مسئوليت اجتماعي سازمان‌ها" با استفاده از تجربه‌ي سازمان‌هاي پيش‌آهنگ ملي و استانداردها و مدل‌هاي بين‌المللي، به ترويج اين مفهوم در سازمان‌هاي ايراني بپردازد تا بستر مناسبي براي ورود و رشد سازمان‌ها به سمت بلوغ سازماني پيشرو و سرآمد در اين حوزه فراهم شود.
در اين راستا از متخصصان و علاقمندان به اين حوزه دعوت مي‌شود تجربيات و دستاوردها خود و نيز علاقمندي به همكاري و مشاركت خود را در اين برنامه‌ها به آدرس CSR@imi.ir ارسال نمايند.
همچنين سازمان مديريت صنعتي به عنوان يكي از اركان‌هاي موثر براي جامعيت بخشيدن به مسئوليت اجتماعي و پاسخگويي به ذينفعان خود و جامعه، علاوه بر پايبندي به رعايت اصول مسئوليت اجتماعي در انجام خدمات خود (مشاوره و تحقيق، آموزش، انتشارات) برنامه‌هايي را در دست اقدام و اجرا دارد تا بتواند نقش خود را در تحقق اين امر براي خود و براي سازمان‌هاي ايراني، شركت‌ها، انجمن‌ها و نهادها ايفا نمايد.