کارگروه های تخصصی
 
اين كارگروه­ها در چهار بخش كلي تشكيل شده‌اند:
·         مالي و اقتصادي
·         اجتماعي
·         زيست محيطي
·         راهبردي
اعضاي اين كارگروه­ها توسط كميته راهبري انتخاب مي‌شوند. براي پيشنهاد افراد خبره در هر يك از كار گروه‌هاي تخصصي و همچنين كميته راهبردي از طريق ايميل CSR@imi.ir اقدام فرماييد. با گردهم آمدن فرهيختگان، صاحبنظران و حاميان است كه مسئوليت اجتماعي در سازمان‌هاي ايراني تحقق يابد.
 كارگروه‌ها وظيفه دارند برنامه هايي براي ترويج مفاهيم و توسعه مسووليت اجتماعي در سطح سازماني، منطقه­اي و ملي تدوين كنند، ساختار اجرايي هر برنامه را مشخص نموده و با همكاري سازمان مديريت صنعتي و با استفاده از توان فردي و سازماني خود، جهت تحقق آن‌ها استفاده كنند .