اهداف و برنامه ها
 
نقش و سهم سازمان مديريت صنعتي

با توجه به عزم ملي و برنامه‌هاي كلان دولت در تسري مفهوم مسئوليت اجتماعي در تمامي سطوح و اركان جامعه، سازمان مديريت صنعتي با تاكيد بر مسئوليت اجتماعي خود درصدد است از اين فرصت براي شكل‌دهي مشاركت پيش‌آهنگان اين حوزه بهره جويد تا بتواند در گسترش و پايداري مسئوليت اجتماعي سازمان‌ها در كشور نقش خود را ايفا نمايد.
سازمان مديريت صنعتي باتوجه به ماهيت و ساختار خود، توان خود را براي اعتمادسازي بخش‌هاي خصوصي، دولتي و جامعه مدني تجهيز نموده است و تلاش دارد با ايجاد تعهد در هر دو بخش، با شكل‌دهي اتحاد استراتژيك، هم در جذب منابع مالي و غيرمالي لازم براي بخش عمومي و سازمان‌هاي مردم نهاد موفق باشد و هم تعهد لازم براي پياده‌سازي مفاهيم مسئوليت اجتماعي را در بخش كسب‌وكار ايجاد كند. از اين ره‌گذار مشاركت نيرومندي سامان‌دهي مي‌شود كه ضمن پاسخگويي سيستميك به تغييرات، منافع اجتماعي پايدار به‌همراه داشته باشد. بديهي است اين مهم نيازمند تعريف چارچوب‌هاي قانوني، مالي و قراردادي با رويكردي منعطف و از طريق هم‌افزايي في‌مابين اركان جامعه قابل تحقق است.
 
برنامه‌هاي كلان سازمان مديريت صنعتي در تحقق اين اهداف عبارتند از :
 
§        انجام پروژه‌‌هاي مطالعات پژوهشي در سطح ملي
§        انجام پروژه‌‌هاي آگاه‌سازي در سطح عمومي
§        ارائه راهكار‌هاي كلان و ملي به دولت و نهاد‌هاي ذي‌ربط
§        تدوين و بومي‌سازي نظام‌‌هاي تشويقي
§        ايجاد ظرفيت و توانمندسازي (در بخش خصوصي و دولتي)
§        ترويج اصول اخلاقي کسب و کار
§        طراحي و اجراي دوره‌‌هاي آموزشي (ترويج و افزايش آگاهي)
§        فرهنگ سازي و انتشار مفاهيم نظري و عملي
§        كمك به انجام پروژه‌‌هاي مسئوليت اجتماعي در بنگاه‌‌هاي كوچك و متوسط
 
1-     تشكيل كميته راهبري مسئوليت اجتماعي
 
هدف از تشكيل اين كميته جلب مشاركت علمي و تخصصي اشخاص حقيقي و حقوقي پيشگام در اين زمينه از يك سو و مشاركت در ترويج و توسعه‌ي مسئوليت اجتماعي مي‌باشد. اعضاي اين كميته وظيفه هماهنگي ميان سازمان‌‌هاي ذي‌ربط در ارتباط با برنامه‌‌هاي مسئوليت اجتماعي را برعهده داشته و با حمايت‌‌هاي معنوي، اعتباري و مالي، اجراي برنامه‌‌هاي مصوب را تسهيل مي‌نمايد.
اعضاي اين كميته منتخبي از نمايندگان نهاد‌هاي ذيل خواهند بود:
§         نهاد‌هاي حاكميتي و دولت
§         شركت‌‌هاي پيشرو و نمايندگان بخش خصوصي
§         سازمان­‌هاي غيردولتي - غير انتفاعي
§         نهادها و انجمن‌‌هاي خيريه و فعال در زمينه آسيب­‌هاي اجتماعي
§         نهاد‌هاي مدني
§         نهاد‌هاي بين‌المللي
يادآوري: اين كميته ساليانه 3 تا 4 جلسه در محل سازمان مديريت صنعتي برگزار خواهد كرد.  مكان جلسات با تاييد كميته راهبري، مي‌تواند در محل هر يك از سازمان‌‌هاي عضو كميته باشد.
رئيس كميته، مديرعامل سازمان مديريت صنعتي و دبير شورا، معاونت مشاوره و تحقيق سازمان مديريت صنعتي مي‌باشد.
 
2-     كارگروه­هاي تخصصي
 
اين كارگروه­ها در چهار بخش كلي تشكيل مي­شوند:
·         مالي و اقتصادي
·         اجتماعي
·         زيست محيطي
·         راهبردي
 
 
اعضاي اين كارگروه­ها توسط كميته راهبري انتخاب و به مركز مسئوليت اجتماعي معرفي مي شوند. كاگروهها موظفند برنامه هايي براي ترويج مفاهيم و توسعه  مسئوليت اجتماعي  در سطح سازماني، منطقه­اي و ملي تدوين كرده و به تصويب كميته راهبري برسانند. همچنين مي بايست ساختار اجرايي هر برنامه را مشخص كرده و از تمامي توان فردي و سازماني خود جهت تحقق آنها استفاده كنند. وظيفه يكپارچگي ميان برنامه ها و نظارت بر حسن اجراي آنها بر عهده مركز مسئوليت اجتماعي است.
 
3-     شوراي مسئوليت اجتماعي سازمان مديريت صنعتي
 
اين شورا متشكل از مدير عامل، معاونت مشاوره و تحقيق، معاونت آموزش، مدير منابع انساني، مدير روابط عمومي، مدير مالي و رئيس مركز مسئوليت اجتماعي سازمان مديريت صنعتي است كه وظيفه اصلي آن تصويب برنامه‌ها، تسهيل فعاليت‌ها و ايجاد هماهنگي‌‌هاي لازم ميان واحد‌هاي درون سازماني خواهد بود.
و نيز بنا به نياز، از ساير مديران، مشاوران و كارشناسان سازمان دعوت خواهد شد تا در اين جلسات شركت كنند تا از نظرات تخصصي آنان بهره گرفته شده و همچنين هماهنگي‌‌هاي لازم جهت انجام فعاليت‌‌هاي مشترك ميان واحدها ميسر شود.
رئيس شورا، مديرعامل سازمان مديريت صنعتي و دبير شورا، رئيس مركز مسئوليت اجتماعي مي‌باشد.
 
4-     مركز مسئوليت اجتماعي سازمان مديريت صنعتي
 
جهت انجام اين طرح تيمي از كارشناسان سازمان مديريت صنعتي تجهيز شده است تا در قالب يك برنامه و پروژه اختصاصي، موضوع برنامه‌ها و خدمات موضوعه را در قالب مشاوره، پژوهش و آموزش محقق نمايند.
-  تدوين برنامه‌‌هاي عملياتي به منظور نهادينه سازي مسئوليت اجتماعي در ميان سازمان‌هاي ايراني
- تعريف و انجام پروژه‌‌هاي مطالعات پژوهشي در سطح ملي
- انجام پروژه‌‌هاي آگاه‌سازي در سطح عمومي از طريق برگزاري سمينارها و چاپ بولتن‌‌هاي آموزشي
- ارائه راهكار‌هاي كلان و ملي به دولت و نهاد‌هاي ذي‌ربط
- تدوين و بومي‌سازي نظام‌‌هاي تشويقي
- ايجاد ظرفيت و توانمندسازي ( در بخش خصوصي و دولتي)
- ترويج اخلاق سازماني و اصول اخلاقي کسب و کار
- كمك به انجام پروژه ‌هاي مسئوليت اجتماعي در بنگاه‌‌هاي كوچك و متوسط
-  آموزش
- چاپ و انتشارات