ارکان طرح
 
خدمات سازمان مديريت صنعتي در حوزه‌ي مسئوليت اجتماعي، در چهار بخش ارائه مي‌شود :
 
  • مشاوره و تحقيق
  • آموزش
  •  انتشارات
  • توسعه كسب و كار
 ساختار اجرايي مركز به صورت زير است :