مقدمه

مخاطبین دوره

هدف دوره

ویژگی های برجسته

طول دوره

شرایط شرکت در دوره

مدرک دوره

تماس با مسئولین دوره

  • واحدهای پیش نیاز
  • واحدهای اصلی
  • واحدهای اختیاری
  • واحدهای جایگزین پایان نامه
  • واحدهای گرایش محور
  
  
  
اصول حسابداري
2.0
تئوري‌هاي سازمان و مديريت
2.0
نگرش سيستمي
2.0
مباني ابزارها، بازارها و نهادهاي مالي
2.0
قوانين و مقررات پايه در بازار سرمايه
2.0
مباني و آمار و رياضيات مالي
2.0
  
  
  
اقتصاد براي مديران
4.0
فقه معاملات و صنعت خدمات مالي اسلامي
2.0
فهم و تحليل صورت‌هاي مالي
3.0
اصول شركت داري و اخلاق حرفه‌اي
2.0
قوانين و مقررات بازار سرمايه 1
2.0
زبان تخصصي مالي
1.0
حسابداري ابزارها و نهادهاي مالي
2.0
مديريت مالي بنگاه1
3.0
ابزارهاي تامين مالي در بازار سرمايه و بازار پول
2.0
قوانين و مقررات بازار سرمايه 2
2.0
تحليل آماري و اقتصاد سنجي مالي
3.0
ارزشيابي اوراق تامين مالي وشركت‌ها
3.0
مديريت ريسك و ابزارهاي مشتقه
2.0
مديريت سبد سرمايه گذاري
4.0
مديريت مالي بنگاه2
3.0
بررسي موارد خاص در بازار سرمايه
2.0
پايان‌نامه و روش تحقيق
4.0
پنجم
  
  
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد
  
  
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد
  
  
واحدهاي گرايش
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد