مقدمه

مخاطبین دوره

هدف دوره

ویژگی های برجسته

طول دوره

شرایط شرکت در دوره

مدرک دوره

تماس با مسئولین دوره

  • واحدهای پیش نیاز
  • واحدهای اصلی
  • واحدهای اختیاری
  • واحدهای جایگزین پایان نامه
  • واحدهای گرایش محور
  
  
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد
  
  
  
اقتصاد مدیریت
2.0
تحلیل آماری برای مدیران
2.0
مدیریت رفتارسازمانی
1.0
مدیریت منابع انسانی
1.0
بازرگانی 1
2.0
بازرگانی 2
2.0
سیستمهای اطلاعاتی مدیریت پیشرفته
1.0
تئوریهای مدیریت
2.0
نگرش سیستمی
2.0
مدیریت فروش
1.0
سازمانها و بازارهای پولی ومالی
1.0
مدیریت مالی
1.0
مدیریت سرمایه‌گذاری
1.0
تحول سازمانی
1.0
مدیریت صادرات و واردات
2.0
مدیریت استراتژیک
2.0
مسئولیت اجتماعی بنگاههای اقتصادی
1.0
مدیریت روابط عمومی
1.0
روش تحقیق با رویکرد پایان نامه نویسی
2.0
اقتصاد بین الملل
2.0
  
  
  
پایان نامه
2.0
  
  
  
سمینار مسائل روز بازرگانی
1.0
مدیریت خدمات در سازمانهای بازرگاني
1.0
  
  
واحدهاي گرايش
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد