مقدمه

مخاطبین دوره

هدف دوره

ویژگی های برجسته

طول دوره

شرایط شرکت در دوره

مدرک دوره

تماس با مسئولین دوره

  • واحدهای پیش نیاز
  • واحدهای اصلی
  • واحدهای اختیاری
  • واحدهای جایگزین پایان نامه
  • واحدهای گرایش محور
  
  
  
نگرش سیستمی
2.0
تئوری های سازمان
2.0
اقتصاد برای مدیران
2.0
مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی
2.0
  
  
  
مدیریت منابع انسانی در صنایع نفت و گاز
2.0
اقتصاد نفت و گاز
2.0
مدیریت انتقال تکنولوژی در صنایع نفت و گاز
2.0
مدیریت استراتژیک در صنایع نفت و گاز
2.0
مدیریت مالی نوین و تامین سرمایه در صنایع نفت و گاز
2.0
ارزیابی پروژه های نفت و گاز
2.0
مسئولیت های اجتماعی در صنایع نفت و گاز
2.0
سمینار
1.0
روش تحقیق
2.0
پروژه پایانی
3.0
  
  
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد
  
  
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد
  
  
واحدهاي گرايش
  
بازار نفت و مکانیزم معاملات آن
2.0

گرايش بازار​

بازار های بین المللی انرژی
2.0

گرايش بازار​

خرده فروشي و بازاريابي در صنعت نفت و گاز
2.0

گرايش بازار​

مدل های قراردادی در صنعت نفت و گاز
2.0

گرايش قراردادها​

مدیریت دعاوی و اختلافات در قراردادهای نفت و گاز
2.0

گرايش قراردادها​

مديريت ريسك در قرارداد ها
2.0

گرايش قراردادها​