مقدمه

مخاطبین دوره

هدف دوره

ویژگی های برجسته

طول دوره

شرایط شرکت در دوره

مدرک دوره

تماس با مسئولین دوره

  • واحدهای پیش نیاز
  • واحدهای اصلی
  • واحدهای اختیاری
  • واحدهای جایگزین پایان نامه
  • واحدهای گرایش محور
  
  
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد
  
  
  
روش تحقيق و تحليل آماري
2.0
ارزشيابي سهام و اوراق بهادار با درآمد ثابت
3.0
مديريت استراتژيك
2.0
اصول شركت داري و اخلاق حرفه اي
2.0
اقتصاد سنجي و مدل سازي مالي
2.0
مديريت منابع انساني
2.0
مديريت ريسك و مهندسي مالي
3.0
مديريت سبد اوراق بهادار
3.0
مديريت تحول
2.0
پايان نامه
5.0
  
  
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد
  
  
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد
  
  
واحدهاي گرايش
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد