مقدمه

مخاطبین دوره

هدف دوره

ویژگی های برجسته

طول دوره

شرایط شرکت در دوره

مدرک دوره

تماس با مسئولین دوره

  • واحدهای پیش نیاز
  • واحدهای اصلی
  • واحدهای اختیاری
  • واحدهای جایگزین پایان نامه
  • واحدهای گرایش محور
  
  
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد
  
  
  
استانداردسازی
1.0
اول
اندازه‌شناسی و کالیبراسیون
2.0
اول
آشنایی با استاندارد 17000 و سری ارزیابی انطباق
1.0
اول
مبانی، تشریح الزمامات و مستندسازی براساس استاندارد ISO/IEC 17025:2017
2.0
اول
مهارت‌های عمومی مدیریت (مجموعه کارگاه‌های آموزشی)
1.0
اول
مدیریت منابع انسانی
2.0
اول
مدیریت مالی و اقتصاد مدیریت
2.0
اول
تعیین دوره زمانی کالیبراسیون تجهیزات و تحلیل نتایج
1.0
دوم
تخمین عدم قطعیت اندازه‌گیری
2.0
دوم
صحه‌گذاری روش‌های آزمون/ مقایسات بین آزمایشگاهی آزمون مهارت (PT) استفاده از مواد مرجع داخلی در کنترل کیفیت نتایج
2.0
دوم
مدیریت ریسک بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025:2017
1.0
دوم
مدیریت ریسک
1.0
دوم
اصول بازاریابی
2.0
دوم
مدیریت عملکرد و بهره‌وری
2.0
دوم
کاربرد فنون آماری در آزمایشگاه ها
1.0
سوم
تضمین کیفیت نتایج آزمون
1.0
سوم
ممیزی داخلی بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025:2017
2.0
سوم
اصول مبانی مدیریت و رهبری
2.0
سوم
مدیریت استراتژیک
2.0
سوم
مدیریت پروژه
2.0
سوم
  
  
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد
  
  
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد
  
  
واحدهاي گرايش
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد