آخرین بازنگری بر روی دوره های آموزشی مدیریت تولید و عملیات
دوشنبه,02 مهر, 1397

​پس از برگزاری 7 دوره زنجیره تامین براساس بازخوردهای گرفته شده از مخاطبین حاضر در دوره، این دوره مورد بازنگری قرارگرفته و آخرین ویرایش آن در یک دوره 24 ساعته تدوین گردید که با استقبال بسیار زیاد مدیران و کارشناسان ذیربط قرارگرفت. همچنین در حوزه کیفیت، این بازنگری منطبق بر آخرین تغییرات این حوزه در سطح بین المللی صورت گرفته است.

برای اطلاع از سرفصلهای جدید ، لطفا به قسمت دوره های تولید و عملیات مراجعه فرمایید.


Access denied. You do not have permission to perform this action or access this resource.
مدیریت مجوزهامدیریت مجوزها

عنوان

متن

تاریخ انقضاء

تصویر خبر

حوزه کاربردی راهکار

راهکارهای سازمان

کلید واژه ها

پیوست ها

ایجاد شده در توسط
آخرین تغییر در توسط