آموزش‌های اختصاصی برای تسهیل‌گری خدمات برتر در حوزه سلامت
دوشنبه,19 خرداد, 1399

در جلسه ای که با حضور مدیران ارشد دو سازمان بیمه سلامت ایران و سازمان مدیریت صنعتی در محل سازمان بیمه سلامت برگزار شد، سازمان مدیریت آمادگی خود را برای کمک آموزشی و مشاوره ای به آن سازمان در ارائه خدمات برتر تعریف شده به عنوان بازوی هم افزا در خدمات سازمان بیمه سلامت ایران اعلام کرد.

سید علیرضا شجاعی مدیر دوره های تخصصی و کاربردی سازمان مدیریت صنعتی ایران با ارائه برخی دوره های آموزشی کاربردی و اختصاصی پیشنهادی برای مدیران و کارشناسان برای سازمان بیمه سلامت ایران، گفت: با استفاده از پتانسیل سازمان مدیریت صنعتی این امکان وجود دارد که بتوانیم آموزش های اختصاصی که تسهیل گر خدمات برتر در حوزه سلامت است را عملیاتی کنیم.

برای تحقق جهش تولید، ارائه فرآیندها و چابکی سازمانی بسیار اثرگذار است. به همین دلیل با توجه به تجارب متعددی که سازمان مدیریت صنعتی در چابک سازی سازمانی و مدیریت سازمان‌ها و نهادها دارد، می تواند به تحقق اهداف جهش تولید در حوزه سلامت کمک کند.

در این جلسه، شجاعی توضیحاتی در خصوص مدل تعالی سازمانی، سابقه سازمان مدیریت صنعتی در این زمینه و لزوم بکارگیری الگوی تعالی سازمانی در مجموعه سازمان بیمه سلامت ایران در جهت ارزیابی، اعتباربخشی و بهبود ذینفعان ارائه کرد. 

گفتنی است، بهبود کیفیت آموزشی، ارتقای آگاهی‌، توانمندی‌های عمومی، افزایش میزان کیفیت ارائه خدمات، خرید راهبردی در گروه‌های هدف، گسترش فرصت‌های دایمی و تحکیم ارتباط متقابل میان ذی نفعان سازمان از جمله راهبردهای اصلی سازمان بیمه سلامت ایران به عنوان بزرگ‌ترین سازمان بیمه‌گر کشور است. توسعه برنامه‌های آموزش سلامت در جامعه و محیط‌های کاری قطعا می‌تواند در پیشرفت و ارتقای سلامت و کاهش تقاضا و هزینه‌های خدمات درمانی بسیار مؤثر باشد.

یادآور می شود، دفتر دوره های تخصصی و کاربردی سازمان مدیریت صنعتی تا کنون دوره های متعددی همچون مفاهیم اساسی مدیریت کلینیک از منظر بازاریابی و نیز دوره هایی ویژه توسعه و توانمندسازی مدیران حوزه سلامت و بیمه داشته است. دوره های بازاریابی دیجیتال در خدمات پزشکی، تبلیغات در خدمات پزشکی و مدیریت برند در خدمات پزشکی در تقویم آموزشی خود دارد.

Access denied. You do not have permission to perform this action or access this resource.
مدیریت مجوزهامدیریت مجوزها

عنوان

متن

تاریخ انقضاء

تصویر خبر

حوزه کاربردی راهکار

راهکارهای سازمان

کلید واژه ها

پیوست ها

ایجاد شده در توسط
آخرین تغییر در توسط