سازمان مدیریت صنعتی کارگزار صندوق نوآوری و شکوفایی درتوانمندسازی شرکتهای دانش بنیان
جمعه,19 دی, 1399

سازمان مدیریت صنعتی در شبکه کارگزاران صندوق نوآوری و شکوفایی قرار گرفت. در پی آن حمایت 70 درصدی صندوق نوآوری و شکوفایی از شرکت های دانش بنیان برای حضور در دوره های منتخب سازمان مدیریت صنعتی محقق شده است.

Access denied. You do not have permission to perform this action or access this resource.
مدیریت مجوزهامدیریت مجوزها

عنوان

متن

تاریخ انقضاء

تصویر خبر

حوزه کاربردی راهکار

راهکارهای سازمان

کلید واژه ها

پیوست ها

ایجاد شده در توسط
آخرین تغییر در توسط