مقدمه
محتوای دوره

روش تدریس

نحوه برگزاری

مدرسین

گواهینامه ها

مخاطبین

مدیریت مجوزهامدیریت مجوزها

عنوان

مدت (ساعت)

شهریه(ریال)

تاریخ شروع

گروه تخصصی

محتوای دوره

هدف دوره

روزهای برگزاری

وضعیت

ساعت برگزاری

حوزه کاربردی راهکار

راهکارهای سازمان

مدرسین

مخاطبین

نحوه برگزاری دوره

تماس با مسئولین اجرایی دوره

گواهینامه

روش تدریس

کلید واژه ها

Link

RegisterType

زمان برگزاری

نوع برگزاري

پیوست ها

نوع محتوا: محتوای پایه دوره های تخصصی
ایجاد شده در توسط
آخرین تغییر در توسط