لیست تماس ها
  
  
  
مسئولیت
  
  
آقاي دكتر شیخ نیا
370
22041081معاونمعاونت آموزش
خانم عباسی مقدم
370
22041081سرپرست دفترمعاونت آموزش
خانم كربلايي
360
22041081رئیس ادارهاداره برنامه ریزی و توسعه آموزش
خانم میزانی
378
-کارشناس آموزش, مسئول امور نمایندگی هااداره برنامه ریزی و توسعه آموزش
خانم  شکری
353
-کارشناس آموزش, مسئول صدور گواهینامهاداره برنامه ریزی و توسعه آموزش
خانم تهمتن
476
-کارشناس آموزش, مسئول امور نمایندگی هااداره برنامه ریزی و توسعه آموزش