برنامه های امسال
  
  
  
  
  
  
آسيب شناسي كودكان سرزمين من و راهبرهاي آن براي يك مدير ايراني (با تمركز بر كودكان كار و بد سرپرست)- اكران فيلم والدرما با حضور كارگردان عباس امينيآقاي دكتر محمد علي محمدي مدير عامل سازمان مديريت صنعتي، آقاي قاسم حسني فعال حقوق كودك، خانم زهرا بناساز مدير عامل موسسه كودكان سرزمين من، 1396/04/2717201396
آشنايي با بانك هاي اطلاعاتي نوسكويل و كاربردهاي آن (NoSQL database and Its Applications)آقاي دكتر مهدي حبيب زاده- دكتري علوم رايانه-دانش آموخته دانشگاه كنكورديا مونترال كانادا1396/04/1317191396
يادگيری و توانمندسازی جمعی به عنوان رويکردی جايگزين برای توسعه صنعتی و بنگاهیجناب آقاي دکتر عليرضا فرمهینی فراهانی هماهنگ کننده ملی پروژه های یونیدو 1396/03/0217191396
بورس؛ برنه ها و بازنده ها( آشنايي با رازهاي سرمايه گذاران حرفه اي در بازار سرمايه و حوزه سرمايه گذاري)جناب آقاي مهندس امير صالحي1396/02/2617191396
مديريت اثربخشجناب آقاي مهندس ناصر بابايي مدير عامل پالايشگاه نفت تهران1396/02/1217191396