برنامه های آینده مدیران
  
  
  
  
  
خلاصه برنامه
  
اكران فيلم پازلي هاآقاي دكتر كامران اعتماد مقدم مدير علمي گروه MITM و عضور هيات علمي سازمان مديريت صنعتي- آقاي مجتبي ميرتهماسب تهيه كننده- آقاي مهدي گنجي كارگردان1396/09/071719
خيابان وليعصر- خيابان جام جم- سازمان مديريت صنعتي- ساختمان آموزش- طبقه اول- سالن آمفي تاتر