برنامه های آینده مدیران
  
  
  
  
  
خلاصه برنامه
  
  
جذب سرمایه یا نگهداری آن؟ مدخلی بر مدیریت دانش خوردگیجناب آقاي دکتر رضا جواهر دشتی-مدیرعامل شرکت مشاوره صنعتی ParsCorrosion استرالیا1396/07/111719

  • اهميت خوردگی و ضررهای زیست محیطی، مالی و جانی ناشی از آن در ایران و جهان
  • مدیریت دانش خوردگی
  • چگونه کارشناسان خوردگی و مدیران سطوح متوسط و کلان یکدیگر را :» مدیریت دانش خوردگی « و » مدیریت خوردگی «درک کنند؟
  • محیط زیست و مدیریت دانش خوردگی
  • ملاحظاتی در مورد پیاده سازی مدیریت دانش خوردگی در مجتمع های صنعتی​
خيابان جام جم- سازمان مديريت صنعتي- ساختمان آموزش- طبقه سوم- سالن زنده ياد دكتر وفا غفاريان1396