برنامه های آینده مدیران
  
  
  
  
  
خلاصه برنامه
  
استعداد يابي و جانشين پروري در چهارده گامجناب آقاي دكتر بهزاد ابوالعلايي- مشاور و مدرس در حوزه منابع انساني1397/02/181719
خيابان وليعصر (عج)- نبش خيابان جام جم- سازمان مديريت صنعتي- مركز آموزش- طبقه سوم
Engagement Marketing  بازاريابي مشاركت جويانهجناب آقاي دكتر محمود استقلال-  مدرس دوره های مدیریت صادرات و تجارت بین الملل در  دانشگاه تهران، اتاق بازرگانی ایران، سازمان  مدیریت صنعتی و ...1397/02/251719
خيابان وليعصر(عج)-نبش خيابان جام جم- سازمان مديريت صنعتي- مركز آموزش- طبقه سوم