برنامه های آینده مدیران
  
  
  
  
  
خلاصه برنامه
  
  
دوره بين الملل و تور صنعتي ايالت باواريا آلمان1396/01/20كشور آلمان1395