همایش ملی کارآفرینان مسولیت پذیر در سالن آمفی تئاتر مرکز همایش های سازمان مدیریت برگزار گردید.
ﺳﻪشنبه,02 بهمن, 1397

همایش ملی کارآفرینان مسولیت پذیر در روز یکشنبه 30 دی ماه در سالن آمفی تئاتر مرکز همایش های سازمان مدیریت برگزار گردید.

 

Access denied. You do not have permission to perform this action or access this resource.