همایش راهبرد آموزش در صنعت هوانوردی در سالن آمفی تئاتر مرکز همایش های سازمان مدیریت برگزار گردید.
شنبه,06 بهمن, 1397

همایش راهبرد آموزش در صنعت هوانوردی در روز پنجشنبه  4 بهمن ماه در سالن آمفی تئاتر مرکز همایش های سازمان مدیریت برگزار گردید.

1 - 30 Next