کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد در سازمان مدیریت صنعتی برگزار گردید.
شنبه,27 بهمن, 1397

کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد در روز پنجشنبه  25 بهمن ماه در سالن آمفی تئاتر مرکز همایش های سازمان مدیریت برگزار گردید.

 

1 - 30 Next