کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد در سازمان مدیریت صنعتی برگزار گردید.
شنبه,27 بهمن, 1397

کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد در روز پنجشنبه  25 بهمن ماه در سالن آمفی تئاتر مرکز همایش های سازمان مدیریت برگزار گردید.

 

Access denied. You do not have permission to perform this action or access this resource.