پانزدهمین کنفرانس توسعه منابع انسانی در تاریخ 28 و 29 آبان ماه 1398 در مرکز همایش های سازمان مدیریت صنعتی برگزار خواهد شد.
1 - 30 Next