برگزاری مجامع شرکت ها در آخرین روز اردیبهشت 99 با رعایت وتاکید بر فاصله گذاری اجتماعی در سالن آمقی تئاتر مرکز همایش های سازمان مدیریت صنعتی
چهارشنبه,31 ارديبهشت, 1399

مجامع شرکت ها با رعایت وتاکید بر دستورالعمل های بهداشتی و  فاصله گذاری اجتماعی در تاریخ 99/02/31 درسالن آمقی تئاتر مرکز همایش های سازمان مدیریت صنعتی ​برگزار می گردد.

1 - 30 Next