برگزاری جلسه کمیته علمی شانزدهمین کنفرانس توسعه منابع انسانی در سالن کنفرانس چشم انداز مرکز مرکز همایش های سازمان مدیریت صنعتی
یکشنبه,18 خرداد, 1399

جلسه کمیته علمی شانزدهمین کنفرانس توسعه منابع انسانی در سالن کنفرانس چشم انداز مرکز مرکز همایش های سازمان مدیریت صنعتی​ برگزار گردید.
1 - 30 Next