برگزاری هفدهمین همایش تعالی سازمانی در سالن آمفی تئاتر مرکز همایش های سازمان مدیریت صنعتی
دوشنبه,26 خرداد, 1399

هفدهمین ​همایش تعالی سازمانی با رعایت دستورالعمل های بهداشتی در سالن آمفی تئاتر مرکز همایش های سازمان مدیریت صنعتی  برگزار گردید.

REZ01367.JPGREZ01117.JPG

1 - 30 Next