برگزاری هفدهمین همایش تعالی سازمانی در سالن آمفی تئاتر مرکز همایش های سازمان مدیریت صنعتی
دوشنبه,26 خرداد, 1399

هفدهمین ​همایش تعالی سازمانی با رعایت دستورالعمل های بهداشتی در سالن آمفی تئاتر مرکز همایش های سازمان مدیریت صنعتی  برگزار گردید.

REZ01367.JPGREZ01117.JPG

Access denied. You do not have permission to perform this action or access this resource.