برگزاری مجامع شرکت ها در سالن آمفی تئاتر مرکز همایش های سازمان مدیریت صنعتی
شنبه,31 خرداد, 1399

در ادامه برگزاری مجامع شرکت ها دراین تاریخ و در سالن آمفی تئاتر مرکز همایش های سازمان مدیریت صنعتی​ و با رعایت دستورالعمل های بهداشتی مجمع برگزار شد.

1 - 30 Next