همایش هلدینگ برق و انرژی در سالن همایش پویش مرکز همایش های سازمان مدیریت صنعتی
چهارشنبه,11 تير, 1399

همایش هلدینگ برق و انرژی در سالن همایش پویش مرکز همایش های سازمان مدیریت صنعتی​ با رعایت و تاکید بر دستورالعمل های بهداشتی برگزار گردید.

1 - 30 Next