کتابخانه ساختمان مرکزی:

آدرس: خیابان ولیعصر، نبش جام جم ساختمان مرکزی سازمان مدیریت صنعتی

22043005 داخلی 345

کتابخانه ساختمان شیخ بهایی:

آدرس: خیابان شیخ بهایی جنوبی شهرک والفجر خیابان ایرانشناسی خیابان نهم، مرکز مطالعات بهره وری سازمان مدیریت صنعتی

88604222 داخلی 2140