پایان نامه ها
  
  
  
مشخصات
پ‏‎۱۰۱۴  بررسي استراتژي هاي کسب و کار بر عملکرد سازماني با توجه به نقش ميانجي مديريت ريسک سازماني در گروه صنعتي دوران غزالي، فاطمه
به راهنمايي استاد راهنما بهنام فيض آبادي؛ استاد مشاور فرزاد حقيقي راد؛ استاد ناظر نسيم غنبر طهراني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه سازمان مديريت صنعتي، دانشکده مرکز آموزش، رشته مديريت اجرايي) ؛ ‎۱۳۹۷.
پ‏‎۱۰۱۳سنجش اثر تعادل کار و زندگي بر عملکرد سازماني: مطالعه موردي شرکت بيک يارعابدي، محمدحسين
به راهنمايي استاد راهنما نسرين جزني؛ استاد مشاور حميد رحيميان؛ استاد ناظر سعيد شيرزادي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه سازمان مديريت صنعتي، دانشکده مرکز آموزش، رشته مديريت اجرايي) ؛ ‎۱۳۹۶.
پ‏‎۱۰۱۲بررسي تاثير مديريت نقدينگي بر بازدهي و ريسک صندوق هاي مشترک سرمايه گذاري بورس اوراق بهادار تهرانموسوي، نسيم السادات
به راهنمايي استاد راهنما سعيد شيرزادي؛ استاد مشاور مصطفي اميد قائمي؛ استاد داور احمدرضا يزدانيان.- ککلرشناسي ارشد (دانشگاه سازمان مديريت صنعتي، دانشکده مرکز آموزش، رشته بازار سرمايه) ؛ ‎۱۳۹۷.
پ‏‎۱۰۱۱بررسي عوامل اثرگذار بر رضايت شغلي کارکنان شرکتهاي کارگزاري بورس اوراق بهادار تهرانسالاروند، بابک
 به راهنمايي استاد راهنما نسرين جزني؛ استاد مشاور رسام مشرفي؛ استاد ناظر سعيد شيرزادي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه سازمان مديريت صنعتي، دانشکده مرکز آموزش، رشته بازار سرمايه) ؛ ‎۱۳۹۷.
پ‏‎۱۰۱۰تاثير غير خطي نوسانات نرخ ارز بر نوسانات بازدهي صنايع محصولات پتروشيمي و پالايشگاهي بورسياحمدي، ليلا
‎به راهنمايي استاد راهنما شاهين احمدي؛ استاد ناظر احمدرضا يزدانيان؛ استاد داور سعيد شيرزادي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه سازمان مديريت صنعتي، دانشکده مرکز آموزش، رشته بازار سرمايه) ؛ ‎۱۳۹۷.
پ‏‎۱۰۰۹مطالعه ارتباط بين رفتار اخلاقي فروشنده با رضايت و اعتماد مشتري در معاملات املاک و مستغلات در شهر تهرانيوسفي، توفيق
به راهنمايي استاد راهنما عليرضا خرم؛ استاد مشاور کامليا احتشامي اکبري؛ استاد ناظر فرانک جواهردشتي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه سازمان مديريت صنعتي، دانشکده مرکزآموزش، رشته مديريت اجرايي) ؛ ‎۱۳۹۸.
پ‏‎۱۰۰۸ارزيابي وضعيت بکارگيري نيروهاي بومي در فازهاي ۱۷-‎۱۸ و ‎۱۴ پارس جنوبيميرزاخاني، احمد
به راهنمايي استاد راهنما خدايار ابيلي؛ استاد مشاور بهزاد ابوالعلايي؛ استاد ناظر نسرين جزني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه سازمان مديريت صنعتي، دانشکده مرکز آموزش، رشته مديريت اجرايي) ؛ ‎۱۳۹۷.