پایان نامه ها
  
  
  
مشخصات
پ‏‎۱۰۰۷طراحي مدلي رياضي چيدمان نيروي انساني به منظور کاهش زمان بازرسي هاي فني هواپيما در شرکت هماعسگري، صالح
به راهنمايي استاد راهنما احمد ماکوئي؛ استاد مشاور نسيم غنبر طهراني؛ استاد ناظر فرزاد حقيقي راد.- کارشناسي ارشد (دانشگاه سازمان مديريت صنعتي، دانشکده مرکز آموزش، رشته مهندسي صنايع -مديريت سيستم و بهره وري) ؛ ‎۱۳۹۶.
پ‏‎۱۰۰۶عوامل موثر بر سرمايه گذاري در صندوق هاي سرمايه گذاري با درآمد ثابت در بازار سرمايه ايرانکاويان فر، آزاده
 به راهنمايي استاد راهنما سعيد شوال پور؛ استاد مشاور سعيد شيرزادي؛ استاد داور احمدرضا يزدانيان.- کارشناسي ارشد (دانشگاه سازمان مديريت صنعتي، دانشکده مرکز آموزش، رشته بازار سرمايه) ؛ ‎۱۳۹۷.
پ‏‎۱۰۰۵برنامه ريزي استراتزيک با رويکرد برنامه ريزي بر پايه سناريو در شرکت هاي پيمانکاري بخش ساخت صنعت نفت ،گاز و پتروشيميصمدي، وحيد
به راهنمايي استاد راهنما فرامرز شاه محمدي؛ استاد مشاور بهنام فيض آبادي؛ استاد ناظر پرستو معين الديني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه سازمان مديريت صنعتي، دانشکده مرکز آموزش، رشته مديريت اجرايي) ؛ ‎۱۳۹۷.
پ‏‎۱۰۰۴نقش تعارض ها در شکل گيري سکوت سازماني : مورد کاوي اداره مرکزي بانک مسکن استان تهرانطهماسبي، محمدجواد
 به راهنمايي استادراهنما نسرين جزني؛ استاد مشاور محمدحسن عليپورفلاح پسند ؛ استاد ناظر بهزاد ابوالعلايي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه سازمان مديريت صنعتي، دانشکده مرکز آموزش، رشته مديريت اجرايي) ؛ ‎۱۳۹۷.
پ‏‎۱۰۰۳بررسي نقش تعديل گر ساختار سرمايه در رابطه بين اجزاي حاکميت شرکتي و عملکرد شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانبهجتي، شاهين
به راهنمايي استاد راهنما رضا تهراني؛ استاد مشاور علي باغاني؛ اسناد داور شاهين احمدي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه سازمان مديريت صنعتي، دانشکده مرکز آموزش، رشته بازار سرمايه) ؛ ‎۱۳۹۷.
پ‏‎۱۰۰۲تاثير تغييرات قيمت بازار نقدي و آتي طلا بر رفتار توده وار در بازار بورس اوراق بهاداريميني پور، نگين
به راهنمايي استاد راهنما محمدجواد فرهانيان؛ استاد ناظر شاهين احمدي؛ استاد داور نسرين جزني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه سازمان مديريت صنعتي، دانشکده مرکز آموزش، رشته بازار سرمايه) ؛ ‎۱۳۹۷.
پ‏‎۱۰۰۱شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر فرآيند تصميم گيري سرمايه گذاري صندوق هاي سرمايه گذاري در بورس اوراق بهادار با رويکرد تحليل سلسله مراتبي فازي و دلفي فازيمهدي آزاد
به راهنمايي استاد راهنما سعيد شيرزادي؛ استاد مشاور کوروش شمس؛ استاد ناظر شاهين احمدي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه سازمان مديريت صنعتي، دانشکده مرکز آموزش، رشته بازار سرمايه) ؛ ‎۱۳۹۷.
پ۱۰۰۰تحليل برنامه زماني کاري مديران مطالعه موردي گروه فن آوااشتري، ساناز
 به راهنمايي استاد راهنما فرزاد حقيقي راد؛ استاد مشاور سياوش مريدي؛ استاد ناظر حميدرضا بابائي مسلمان.- کارشناسي ارشد (دانشگاه سازمان مديريت صنعتي، دانشکده مرکز آموزش، رشته مهندسي صنايع- مديريت سيستم و بهره وري) ؛ ‎۱۳۹۶