خانه

  • Post DBA
  • DBA
  • کارشناسی ارشد رسمی
  • MBA
  • کارشناسی ارشد مشترک با فرانسه
  • دوره های بین الملل
  • Post MBA
  • در سطح کارشناسی
  • در سطح کاردانی
  
  
  
  
  
  
Post DBAبین المللی
302
3.0
1.5
  
  
  
  
  
  
DBA مشترك با دانشگاه هاي فرانسهمشترک با دانشگاه فرانسوی
4.0
12
DBA اختصاصي سازمان مديريت صنعتي اختصاصی سازمان مدیریت صنعتی
512
6.0
3.0
32
  
  
  
  
  
EMBA - مدیریت اجرایی (رسمي)
768
5.0
2.5
48
 مهندسی صنایع- مديريت مهندسي (رسمي)
704
4.0
2.0
44
  
  
  
  
  
EMBA-  مدیریت اجرایی (درسطح)
768
5.0
2.5
48
 MBA - بازار سرمایه
692
3.0
1.5
56
MBA- بازاریابی استراتژیک
640
4.0
2.0
40
MBA - مدیریت پروژه
656
4.0
2.0
41
MBA - مدیریت كسب و كار هوشمند و تحول گرا (MITM)
656
4.0
2.0
41
مهندسی صنایع- مدیریت مهندسي (درسطح)
704
4.0
2.0
44
MBA-مدیریت منابع انسانی
640
4.0
2.0
40
MBA - مدیریت مالی
656
4.0
2.0
41
MBA- صنعت خودرو
624
4.0
2.0
39
  
  
  
  
  
  
International Private Bankingمشترک با دانشگاه فرانسوی
1.0
International Managementمشترک با دانشگاه فرانسوی
1.0
International Businessمشترک با دانشگاه فرانسوی
1.0
Marketing and  Sales Force Managementمشترک با دانشگاه فرانسوی
1.0
  
  
  
  
  
  
دوره مدیریت صادراتبین المللی
بازاریابی بین الملل (International Marketing)بین المللی
16
  
  
  
  
  
  
Post MBA - بورس
96
1.0
0.5
6
Post MBA - مدیریت برند و مسئوليت اجتماعي
96
1.0
0.5
6
Post MBA - هوشمندی کسب و کار (BI)
96
1.0
0.5
6
  
  
  
  
  
  
دوره درسطح كارشناسي ناپيوسته حسابداريدر سطح
672
4.0
2.0
42
دوره درسطح كارشناسي ناپيوسته مديريت بازرگانيدر سطح
592
4.0
2.0
37
  
  
  
  
  
  
دوره درسطح كارداني  مدیریت بازرگانی در سطح
624
4.0
2.0
39
دوره درسطح كارداني حسابداريدر سطح
704
4.0
2.0
44
پذيرش مدارك سازمان مديريت صنعتي از طرف سازمان ارزشيابي WES (World Education Services)
نام دانشجو: سركار خانم نيلوفر منظوري (دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسی صنایع – مدیریت سیستم و بهره وری)
استاد راهنما: جناب آقاي  دكترفرزاد حقيقي راد
زمان دفاع: 09:00 1395/07/24