خانه

  • Post DBA
  • DBA
  • کارشناسی ارشد رسمی
  • MBA
  • دوره های بین الملل
  • Post MBA
  • در سطح کارشناسی
  • در سطح کاردانی
  
  
  
  
  
  
Post DBAبین المللی
302
3.0
1.5
  
  
  
  
  
  
DBA مشترك با دانشگاه هاي فرانسهمشترک با دانشگاه فرانسوی
2.5
120
DBA اختصاصي سازمان مديريت صنعتي اختصاصی سازمان مدیریت صنعتی
512
6.0
3.0
32
  
  
  
  
  
EMBA - مدیریت اجرایی (رسمي)
768
5.0
2.5
48
 مهندسی صنایع- مديريت مهندسي (رسمي)
704
4.0
2.0
44
  
  
  
  
  
EMBA-  مدیریت اجرایی (درسطح)
768
5.0
2.5
48
 MBA - بازار سرمایه
692
3.0
1.5
56
MBA- بازاریابی استراتژیک
640
4.0
2.0
40
MBA - مدیریت پروژه
656
4.0
2.0
41
MBA - مدیریت كسب و كار هوشمند و تحول گرا (MITM)
656
4.0
2.0
41
مهندسی صنایع- مدیریت مهندسي (درسطح)
704
4.0
2.0
44
MBA-مدیریت منابع انسانی
640
4.0
2.0
40
MBA - مدیریت مالی
656
4.0
2.0
41
MBA- صنعت خودرو
624
4.0
2.0
39
  
  
  
  
  
  
دوره مدیریت صادراتبین المللی
بازاریابی بین الملل (International Marketing)بین المللی
16
  
  
  
  
  
  
Post MBA in eStartup & Digital Transformation         Post MBA - راه اندازی کسب و کارهای اینترنتی و تحول دیجیتال
1.0
0.5
6
Post MBA - بورس
96
1.0
0.5
6
Post MBA - مدیریت برند و مسئوليت اجتماعي
96
1.0
0.5
6
Post MBA - هوشمندی کسب و کار (BI)
96
1.0
0.5
6
  
  
  
  
  
  
دوره درسطح كارشناسي ناپيوسته حسابداريدر سطح
672
4.0
2.0
42
دوره درسطح كارشناسي ناپيوسته مديريت بازرگانيدر سطح
592
4.0
2.0
37
  
  
  
  
  
  
دوره درسطح كارداني  مدیریت بازرگانی در سطح
624
4.0
2.0
39
دوره درسطح كارداني حسابداريدر سطح
704
4.0
2.0
44
پذيرش مدارك سازمان مديريت صنعتي از طرف سازمان ارزشيابي WES (World Education Services)
نام دانشجو: جناب آقای رضا فضلی صالحی (دانشجوي كارشناسي ارشد MBA- بازاریابی استراتژیک)
استاد راهنما: جناب آقاي  دكتر  محمد آزادی
زمان دفاع: 08:00 1395/12/09
نام دانشجو: جناب آقای مجتبی جلیلی (دانشجوي كارشناسي ارشد EMBA- مدیریت اجرایی)
استاد راهنما: جناب آقاي  دكتر  فرامرز شاه محمدی
زمان دفاع: 08:30 1395/12/09
نام دانشجو: جناب آقای علی قاسمی (دانشجوي كارشناسي ارشد مدیریت کسب و کار)
استاد راهنما: جناب آقاي  دكتر  تهرانی
زمان دفاع: 10:00 1395/12/11
نام دانشجو: سركار خانم مهدیه حاج قاسم صابون پز (دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسی صنایع – مدیریت سیستم و بهره وری)
استاد راهنما: جناب آقای دکتر ماکویی
زمان دفاع: 11:30 1395/12/11