خانه

  • Post DBA
  • DBA
  • کارشناسی ارشد رسمی
  • MBA
  • دوره های بین الملل
  • Post MBA
  • در سطح کارشناسی
  • در سطح کاردانی
  
  
  
  
  
  
Post DBAبین المللی
302
3.0
1.5
  
  
  
  
  
  
DBA مشترك با دانشگاه هاي فرانسهمشترک با دانشگاه فرانسوی
2.5
120
DBA اختصاصي سازمان مديريت صنعتي اختصاصی سازمان مدیریت صنعتی
512
6.0
3.0
32
  
  
  
  
  
مهندسی صنایع- گرایش لجیستیک و زنجیره تامین (با همکاری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران)
مهندسی صنایع- گرایش سیستم های کلان اقتصادی و اجتماعی (با همکاری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران)
مدیریت کسب و کار- گرایش مالی (با همکاری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران)
مدیریت کسب و کار- گرایش بازاریابی (با همکاری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران)
مدیریت کسب و کار- گرایش استراتژی
768
5.0
2.5
48
 مهندسی صنایع- گرايش مديريت مهندسي
704
4.0
2.0
44
  
  
  
  
  
MBA- مدیریت شركتهاي ساختمانی و معماری (Construction MBA)
640
4.0
2.0
40
EMBA-  مدیریت اجرایی (درسطح)
768
5.0
2.5
48
 MBA - بازار سرمایه
692
3.0
1.5
56
MBA- بازاریابی استراتژیک
640
4.0
2.0
40
MBA - مدیریت پروژه
656
4.0
2.0
41
MBA - مدیریت كسب و كار هوشمند و تحول گرا (MITM)
656
4.0
2.0
41
مهندسی صنایع- مدیریت مهندسي (درسطح)
704
4.0
2.0
44
MBA-مدیریت منابع انسانی
640
4.0
2.0
40
MBA - مدیریت مالی
656
4.0
2.0
41
MBA- صنعت خودرو
624
4.0
2.0
39
  
  
  
  
  
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد
  
  
  
  
  
  
Post MBA in eStartup & Digital Transformation         Post MBA - راه اندازی کسب و کارهای اینترنتی و تحول دیجیتال
95
1.0
0.5
6
Post MBA - بورس
96
1.0
0.5
6
Post MBA - مدیریت برند و مسئوليت اجتماعي
96
1.0
0.5
6
Post MBA - هوشمندی کسب و کار (BI)
96
1.0
0.5
6
  
  
  
  
  
  
دوره درسطح كارشناسي ناپيوسته حسابداريدر سطح
672
4.0
2.0
42
دوره درسطح كارشناسي ناپيوسته مديريت بازرگانيدر سطح
592
4.0
2.0
37
  
  
  
  
  
  
دوره درسطح كارداني  مدیریت بازرگانی در سطح
624
4.0
2.0
39
دوره درسطح كارداني حسابداريدر سطح
704
4.0
2.0
44
There are no items to show in this view.
نام دانشجو: جناب آقای سید مسعود مطلق (دانشجوي كارشناسي ارشد مدیریت اجرایی)
استاد راهنما: جناب آقای دکتر مرتضی عماد زاده
زمان دفاع: 09:00 1395/12/25
نام دانشجو: سركار خانم نگین حاصلی مراد (دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسی صنایع – مدیریت سیستم و بهره وری)
استاد راهنما: جناب آقای دکتر احمد  ماکویی
زمان دفاع: 11:30 1395/12/25