سازمان مدیریت صنعتی28پیشرو در آموزش و توسعه مدیران صنعت و کسب و کار-تحول کسب و کار به کمک تحلیل، مشاوره و پژوهش-تعالی سازمانها-نشر دانش مدیریت-برگزاری همایش های ملی1397/02/26 12:35:46 ب.ظSTS_Site55120421745خانه0http://www.imi.ir1397/02/26 12:35:46 ب.ظhtmlTrueBLANKINTERNETaspx11;1611~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Site.js
مشاوره و تحقیق91پیشرو در آموزش و توسعه مدیران صنعت و کسب و کار-تحول کسب و کار به کمک تحلیل، مشاوره و پژوهش-تعالی سازمانها-نشر دانش مدیریت-برگزاری همایش های ملی1396/11/12 07:40:34 ق.ظSTS_Webhttp://www.imi.ir71662340http://www.imi.ir1396/11/12 07:40:34 ق.ظhtmlTrueCMSPUBLISHINGaspx11;1611~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Site.js
فرمت ارائه مقالات470411396/06/19 12:00:00 ب.ظSTS_ListItem_DocumentLibraryhttp://www.imi.ir/Education/Conferences/Documents/Forms/AllItems.aspx20000http://www.imi.ir1396/06/19 12:00:00 ب.ظdocxFalsedocx11~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js
فرم سفارش كتاب فارسي510871396/05/24 05:39:00 ق.ظSTS_ListItem_DocumentLibraryhttp://www.imi.ir/Services/Library/Documents/Forms/AllItems.aspx300http://www.imi.ir1396/05/24 05:39:00 ق.ظdocFalsedoc11~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js
فرم درخواست تغییر510891396/05/24 05:39:00 ق.ظSTS_ListItem_DocumentLibraryhttp://www.imi.ir/Services/Library/Documents/Forms/AllItems.aspx1800http://www.imi.ir1396/05/24 05:39:00 ق.ظdocFalsedoc11~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js
به: کتابخانه سازمان مدیریت صنعتی510901396/05/24 05:38:00 ق.ظSTS_ListItem_DocumentLibraryhttp://www.imi.ir/Services/Library/Documents/Forms/AllItems.aspx3000http://www.imi.ir1396/05/24 05:38:00 ق.ظdocFalsedoc11~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js
به: کتابخانه سازمان مدیریت صنعتی510911396/05/24 05:38:00 ق.ظSTS_ListItem_DocumentLibraryhttp://www.imi.ir/Services/Library/Documents/Forms/AllItems.aspx1500http://www.imi.ir1396/05/24 05:38:00 ق.ظdocFalsedoc11~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js
روش اجرایی خدمات عمومی کتابخانه510951396/05/24 10:07:00 ق.ظSTS_ListItem_DocumentLibraryhttp://www.imi.ir/Services/Library/Documents/Forms/AllItems.aspx30واحدهای صادر کننده معرفی‌نامه به کتابخانه موظفند پس از پایان قرارداد کارکنان، خاتمه همکاری آنها را به معاونت آموزش اعلام نمایند.;خدمات اینترنت بی‌سیم (Wireless) برای اعضا در کتابخانه برقرار است.0http://www.imi.ir1396/05/24 10:07:00 ق.ظdocxFalsedocx11~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js
فرم شماره (2) فرم پيشنهاد تفصيلي پايان نامه دوره هاي در سطح كارشناسي ارشد520641394/12/15 05:31:00 ق.ظSTS_ListItem_DocumentLibraryhttp://www.imi.ir/Education/GraduateCourses/Documents/Forms/AllItems.aspx42560http://www.imi.ir1394/12/15 05:31:00 ق.ظdocFalsedoc11~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js
سازمان مديريت صنعتي فرم شماره (1) يا فرم پيشنهاد عنوان پروژه (پايان نامه)520631396/08/04 12:54:00 ب.ظSTS_ListItem_DocumentLibraryhttp://www.imi.ir/Education/GraduateCourses/Documents/Forms/AllItems.aspx277220http://www.imi.ir1396/08/04 12:54:00 ب.ظdocxFalsedocx11~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js

~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js