فرم سفارش كتاب فارسي246021396/05/24 05:39:00 ق.ظSTS_ListItem_DocumentLibraryhttp://www.imi.ir/Services/Library/Help/Forms/AllItems.aspx330http://www.imi.ir1396/05/24 05:39:00 ق.ظdocFalsedoc11~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js
فرمت ارائه مقالات284041396/06/19 12:00:00 ب.ظSTS_ListItem_DocumentLibraryhttp://www.imi.ir/Education/Conferences/Documents/Forms/AllItems.aspx20040http://www.imi.ir1396/06/19 12:00:00 ب.ظdocxFalsedocx11~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js
فرم درخواست تغییر243411396/05/24 05:39:00 ق.ظSTS_ListItem_DocumentLibraryhttp://www.imi.ir/Services/Library/Documents/Forms/AllItems.aspx1440http://www.imi.ir1396/05/24 05:39:00 ق.ظdocFalsedoc11~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js
به: کتابخانه سازمان مدیریت صنعتی243421396/05/24 05:38:00 ق.ظSTS_ListItem_DocumentLibraryhttp://www.imi.ir/Services/Library/Documents/Forms/AllItems.aspx1540http://www.imi.ir1396/05/24 05:38:00 ق.ظdocFalsedoc11~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js
به: کتابخانه سازمان مدیریت صنعتی243431396/05/24 05:38:00 ق.ظSTS_ListItem_DocumentLibraryhttp://www.imi.ir/Services/Library/Documents/Forms/AllItems.aspx1540http://www.imi.ir1396/05/24 05:38:00 ق.ظdocFalsedoc11~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js
فرم شماره (2) فرم پيشنهاد تفصيلي پايان نامه دوره هاي در سطح كارشناسي ارشد45401394/12/15 05:31:00 ق.ظSTS_ListItem_DocumentLibraryhttp://www.imi.ir/Education/GraduateCourses/Documents/Forms/AllItems.aspx372230http://www.imi.ir1394/12/15 05:31:00 ق.ظdocFalsedoc11~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js
سازمان مديريت صنعتي فرم شماره (1) يا فرم پيشنهاد عنوان پروژه (پايان نامه)43221396/08/04 12:54:00 ب.ظSTS_ListItem_DocumentLibraryhttp://www.imi.ir/Education/GraduateCourses/Documents/Forms/AllItems.aspx170250http://www.imi.ir1396/08/04 12:54:00 ب.ظdocxFalsedocx11~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js
فرم تفصيلي پروپوزال رساله DBA871396/08/30 07:14:00 ق.ظSTS_ListItem_DocumentLibraryhttp://www.imi.ir/Education/GraduateCourses/Documents/Forms/AllItems.aspx48190http://www.imi.ir1396/08/30 07:14:00 ق.ظdocFalsedoc11~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js
راهنماي اشتراك ماهنامه تدبيرسال 139556921395/05/12 11:58:00 ق.ظSTS_ListItem_851http://www.imi.ir/Consulting/KM-Pub/tadbir/PublishingImages/Pages/Home215280http://www.imi.ir1395/05/12 11:58:00 ق.ظdocxFalsedocx11~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js
فرم پيشنهاد عنوان رساله DBA861396/08/30 10:45:00 ق.ظSTS_ListItem_DocumentLibraryhttp://www.imi.ir/Education/GraduateCourses/Documents/Forms/AllItems.aspx55180http://www.imi.ir1396/08/30 10:45:00 ق.ظdocxFalsedocx11~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js

~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js