فرم اعلام آمادگي (دوره‌هاي کارشناسی ارشد مشترک با دانشگاه‌های فرانسه-Master)45311395/10/19 06:41:00 ق.ظSTS_ListItem_DocumentLibraryhttp://www.imi.ir/Education/GraduateCourses/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://www.imi.ir1395/10/19 06:41:00 ق.ظdocFalsedoc11~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js
فرآيند تكميل پايان نامه كارشناسي ارشد و دكترا45331393/10/08 10:01:00 ق.ظSTS_ListItem_DocumentLibraryhttp://www.imi.ir/Education/GraduateCourses/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://www.imi.ir1393/10/08 10:01:00 ق.ظdocFalsedoc11~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js
سازمان مديريت صنعتي فرم شماره (1) يا فرم پيشنهاد عنوان پروژه (پايان نامه) دانشجویان دکتری45341395/05/26 10:39:00 ق.ظSTS_ListItem_DocumentLibraryhttp://www.imi.ir/Education/GraduateCourses/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://www.imi.ir1395/05/26 10:39:00 ق.ظdocxFalsedocx11~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js
فرم شماره (2) فرم پروپوزال پايان نامه دوره هاي دکترا(DBA)45351395/11/10 10:15:00 ق.ظSTS_ListItem_DocumentLibraryhttp://www.imi.ir/Education/GraduateCourses/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://www.imi.ir1395/11/10 10:15:00 ق.ظdocFalsedoc11~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js
سازمان مديريت صنعتي فرم شماره (1) يا فرم پيشنهاد عنوان پروژه (پايان نامه)45391393/10/27 02:32:00 ب.ظSTS_ListItem_DocumentLibraryhttp://www.imi.ir/Education/GraduateCourses/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://www.imi.ir1393/10/27 02:32:00 ب.ظdocxFalsedocx11~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js
فرم شماره (2) فرم پيشنهاد تفصيلي پايان نامه دوره هاي در سطح كارشناسي ارشد45401394/12/15 05:31:00 ق.ظSTS_ListItem_DocumentLibraryhttp://www.imi.ir/Education/GraduateCourses/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://www.imi.ir1394/12/15 05:31:00 ق.ظdocFalsedoc11~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js
(دوره‌ فوق‌دکترای مدیریت حرفه‌ای کسب و کار (Post-DBA)45411395/04/26 03:35:00 ق.ظSTS_ListItem_DocumentLibraryhttp://www.imi.ir/Education/GraduateCourses/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://www.imi.ir1395/04/26 03:35:00 ق.ظdocFalsedoc11~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js
راهنماي اشتراك ماهنامه تدبيرسال 139556921395/05/12 11:58:00 ق.ظSTS_ListItem_851http://www.imi.ir/Consulting/KM-Pub/tadbir/PublishingImages/Pages/Home20http://www.imi.ir1395/05/12 11:58:00 ق.ظdocxFalsedocx11~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js
Print44641395/09/30 11:03:30 ق.ظSTS_ListItem_PictureLibraryhttp://www.imi.ir/Education/GraduateCourses/Slider/Forms/Thumbnails.aspx0http://www.imi.ir1395/09/30 11:03:30 ق.ظFalsejpg2323~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Picture.js
بهنام فیض آبادی15041395/02/01 12:20:50 ب.ظSTS_ListItem_DocumentLibraryhttp://www.imi.ir/Education/ManagersCVLib/Forms/AllItems.aspx0http://www.imi.ir1395/02/01 12:20:50 ب.ظpdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js

~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js