کانون ارزیابی مدیران حرفه ای دولت702571397/05/08 01:35:42 ب.ظSTS_ListItem_GenericListhttp://www.imi.ir/Consulting/Projects/Lists/ConsultingItemsLST/AllItems.aspx9900http://www.imi.ir1397/05/08 01:35:42 ب.ظFalse66~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
مشاوره و تحقیق17675پیشرو در آموزش و توسعه مدیران صنعت و کسب و کار-تحول کسب و کار به کمک تحلیل، مشاوره و پژوهش-تعالی سازمانها-نشر دانش مدیریت-برگزاری همایش های ملی1396/11/12 07:40:34 ق.ظSTS_Webhttp://www.imi.ir360160http://www.imi.ir1396/11/12 07:40:34 ق.ظhtmlTrueCMSPUBLISHINGaspx11;1611~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Site.js
سازمان مدیریت صنعتی8869پیشرو در آموزش و توسعه مدیران صنعت و کسب و کار-تحول کسب و کار به کمک تحلیل، مشاوره و پژوهش-تعالی سازمانها-نشر دانش مدیریت-برگزاری همایش های ملی1397/08/05 07:17:03 ق.ظSTS_Site23904834خانه0http://www.imi.ir1397/08/05 07:17:03 ق.ظhtmlTrueBLANKINTERNETaspx11;1611~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Site.js
IMIAlumni67963پیشرو در آموزش و توسعه مدیران صنعت و کسب و کار-تحول کسب و کار به کمک تحلیل، مشاوره و پژوهش-تعالی سازمانها-نشر دانش مدیریت-برگزاری همایش های ملی1397/06/20 11:55:06 ق.ظSTS_ListItem_PublishingPageshttp://www.imi.ir/Education/Pages/Forms/AllItems.aspx25480http://www.imi.ir1397/06/20 11:55:06 ق.ظhtmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
FAQ67970پیشرو در آموزش و توسعه مدیران صنعت و کسب و کار-تحول کسب و کار به کمک تحلیل، مشاوره و پژوهش-تعالی سازمانها-نشر دانش مدیریت-برگزاری همایش های ملی1395/07/26 08:24:51 ق.ظSTS_ListItem_WebPageLibraryhttp://www.imi.ir/Education/SitePages/Forms/AllPages.aspx290160http://www.imi.ir1395/07/26 08:24:51 ق.ظhtmlFalseaspx25;1625~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
فرم ثبت نام دوره آموزش و توسعه 500 مدير تراز جهاني720261397/03/19 10:04:33 ق.ظSTS_ListItem_DocumentLibraryhttp://www.imi.ir/Education/GraduateCourses/Documents/Forms/AllItems.aspx4300http://www.imi.ir1397/03/19 10:04:33 ق.ظpdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
دستورالعمل نحوه نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد MBA و DBA720421397/04/09 03:27:43 ب.ظSTS_ListItem_DocumentLibraryhttp://www.imi.ir/Education/GraduateCourses/Documents/Forms/AllItems.aspx2200http://www.imi.ir1397/04/09 03:27:43 ب.ظpdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
فرم ثبت نام دوره هاي Post DBA720471397/03/19 10:03:26 ق.ظSTS_ListItem_DocumentLibraryhttp://www.imi.ir/Education/GraduateCourses/Documents/Forms/AllItems.aspx2700http://www.imi.ir1397/03/19 10:03:26 ق.ظpdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
مصوبات كميته بورس درخصوص پايان نامه هاي دانشجويان MBA- بازار سرمايه720541395/09/03 02:29:59 ب.ظSTS_ListItem_DocumentLibraryhttp://www.imi.ir/Education/GraduateCourses/Documents/Forms/AllItems.aspx300http://www.imi.ir1395/09/03 02:29:59 ب.ظpdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
فرم ثبت نام دوره فوق دکتراي مديريت جهاني صنايع کوچک و متوسط3841397/07/24 01:22:41 ب.ظSTS_ListItem_DocumentLibraryhttp://www.imi.ir/Education/GraduateCourses/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://www.imi.ir1397/07/24 01:22:41 ب.ظpdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js

~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js