به: کتابخانه سازمان مدیریت صنعتی243431396/05/24 05:38:00 ق.ظSTS_ListItem_DocumentLibraryhttp://www.imi.ir/Services/Library/Documents/Forms/AllItems.aspx440http://www.imi.ir1396/05/24 05:38:00 ق.ظdocFalsedoc11~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js
(دوره‌ فوق‌دکترای مدیریت حرفه‌ای کسب و کار (Post-DBA)45411395/04/26 03:35:00 ق.ظSTS_ListItem_DocumentLibraryhttp://www.imi.ir/Education/GraduateCourses/Documents/Forms/AllItems.aspx608380http://www.imi.ir1395/04/26 03:35:00 ق.ظdocFalsedoc11~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js
پیش دفاع رساله □ دفاع رساله □287171396/07/04 11:51:00 ق.ظSTS_ListItem_DocumentLibraryhttp://www.imi.ir/Education/GraduateCourses/Documents/Forms/AllItems.aspx134560http://www.imi.ir1396/07/04 11:51:00 ق.ظdocxFalsedocx11~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js
فرمت ارائه مقالات284041396/06/19 12:00:00 ب.ظSTS_ListItem_DocumentLibraryhttp://www.imi.ir/Education/Conferences/Documents/Forms/AllItems.aspx189730http://www.imi.ir1396/06/19 12:00:00 ب.ظdocxFalsedocx11~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js
فرم پيشنهاد عنوان رساله دكترا289481396/07/17 09:01:00 ق.ظSTS_ListItem_DocumentLibraryhttp://www.imi.ir/Education/GraduateCourses/Documents/Forms/AllItems.aspx49490http://www.imi.ir1396/07/17 09:01:00 ق.ظdocxFalsedocx11~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js
فرم شماره (2) فرم پيشنهاد تفصيلي پايان نامه دوره هاي در سطح كارشناسي ارشد45401394/12/15 05:31:00 ق.ظSTS_ListItem_DocumentLibraryhttp://www.imi.ir/Education/GraduateCourses/Documents/Forms/AllItems.aspx230260http://www.imi.ir1394/12/15 05:31:00 ق.ظdocFalsedoc11~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js
سازمان مديريت صنعتي فرم شماره (1) يا فرم پيشنهاد عنوان پروژه (پايان نامه)45391393/10/27 02:32:00 ب.ظSTS_ListItem_DocumentLibraryhttp://www.imi.ir/Education/GraduateCourses/Documents/Forms/AllItems.aspx304470http://www.imi.ir1393/10/27 02:32:00 ب.ظdocxFalsedocx11~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js
فرم تفصيلي پروپوزال رساله دكترا289491396/07/17 05:48:00 ق.ظSTS_ListItem_DocumentLibraryhttp://www.imi.ir/Education/GraduateCourses/Documents/Forms/AllItems.aspx87270http://www.imi.ir1396/07/17 05:48:00 ق.ظdocFalsedoc11~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js
راهنماي اشتراك ماهنامه تدبيرسال 139556921395/05/12 11:58:00 ق.ظSTS_ListItem_851http://www.imi.ir/Consulting/KM-Pub/tadbir/PublishingImages/Pages/Home210830http://www.imi.ir1395/05/12 11:58:00 ق.ظdocxFalsedocx11~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js
فرم سفارش كتاب فارسي243441396/05/24 05:39:00 ق.ظSTS_ListItem_DocumentLibraryhttp://www.imi.ir/Services/Library/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://www.imi.ir1396/05/24 05:39:00 ق.ظdocFalsedoc11~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js

~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js