• فهرست دوره ها
 • اخبار سخنرانی ها
  
  
سرفصل ها
  
  
1
آشنایی با مهندسی اجرا
 •   موضوع چیست؟
 •   تعاریف پایه
 • آشنایی با  xQ (Execution Quotient)
 •   آشنایی با 4DE(4Discipline of Execution)
 •   مطالعه موردی

سخنرانی2 ساعت
2
آشنایی با مهندسی اجرا در فروش

موضوع چیست؟

 • تعاریف پایه
 • آشنایی با ارزیابی توان اجرایی در فروش
 • آشنایی با  روش 4DE در فروش
 • مطالعه مدل INORDER

سخنرانی4 ساعت
3
آشنایی با مهندسی اجرا در مدیریت پروژه

 • موضوع چیست؟
 • تعاریف پایه
 • آشنایی با ارزیابی اجرایی مدیریت پروژه
 • آشنایی با  روش 4DEدر مدیریت پروژه
 • مطالعه موردی
 • سخنرانی3ساعت
  4
  آشنایی با مهندسی اجرا در روابط عمومی

 • موضوع چیست؟
 • تعاریف پایه
 • آشنایی با ارزیابی اجرایی مدیریت روابط عمومی
 • آشنایی با  روش 4DEدر مدیریت روابط عمومی
 • مطالعه موردی
 • سخنرانی3ساعت
  5
  هفت عادت   مردمان اجرایی
 • موضوع چیست؟
 • تعاریف پایه
 • انجام تست 7H
 • تست  Mng.ADHD
 • آموزش7 عادت رفتاری که از شما فردی اجرایی می سازد
 • ثبت نام در سایت بین المللی 7H
 • کارگاهیجلسات 8 ساعته و  چهار جلسه در چهار هفته
  6
  چهار نقش رهبری 4LR
  • موضوع چیست؟
  • تعاریف پایه
  • انجام تست  DISC
  • انجام تست  Mng.ADHD
  • آموزش4 نقش رفتاری موثر بر رهبری اجرا توسط مدیران
  کارگاهیجلسات 8 ساعته و چهار جلسه در چهار هفته
  7
  کاربرد مهندسی اجرا در مدلهای تعالی سازمانی BETA
  • موضوع چیست؟
  • تعاریف پایه
  • آشنایی با مدل بتا
  •  روش افزایش کسب امتیاز
  •   مطالعه موردی

  کارگاهیدو روز  
  8
  آشنایی با مهندسی اجرا در استقرار سیستم های مدیریت کیفیت
  • موضوع چیست؟
  • تعاریف پایه
  • تشریح فانکشنال کیفیت
  • تنظیمات استقرار سیستم های کیفیت
  •    سیستم پاسخگویی در کیفیت

  کارگاهیدو روز