ارتباط با خانه مدیران

​مریم رجائیان
مسئول خانه مدیران
تلفن مستقیم: 22024472 - 22043005 داخلی 397
پست الکترونیک: rajaeian@imi.ir
managersclub@imi.ir