مجوزهای سازمان از گذشته تا کنون

پروانه تاسیس مجتمع فنی و حرفه ای آزاد و مهارت های  پیشرفته - 1387
تائید دفتر اموزش و ترویج استاندارد سازمان ملی   استاندارد 1393
گواهی عضویت انجمن کیفیت مدیریت ایران - 1380
گواهینامه تایید صلاحیت مشاور سیستم های مدیریت کیفیت   1384
مجوز ایجاد رشته کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم و بهره وری توسط وزارت   1389- علوم و تحقیقات
گواهینامه همکاری برگزاری دوره عالی 1393 - مدیریت ورزش
گواهینامه همکاری برگزاری دوره عالی مدیریت بازار    1390 - سرمایه
مجوز برگزاری دوره های آموزش عالی توسط وزارت علوم و تحقیقات و  1396 - فناوری
مجوز صلاحیت پژوهشی توسط وزارت علوم و تحقیقات و 1389  - فناوری