مجوزهای سازمان از گذشته تا کنون

پروانه تاسيس مجتمع فني و حرفه اي آزاد و مهارت هاي  پيشرفته - 1387
تائيد دفتر اموزش و ترويج استاندارد سازمان ملي استاندارد
تائيد دفتر اموزش و ترويج استاندارد سازمان ملي   استاندارد 1393
گواهي عضويت انجمن كيفيت مديريت ايران - 1380
گواهينامه تاييد صلاحيت مشاور سيستم هاي مديريت کیفیت   1384
مجوز ايجاد رشته كارشناسي ارشد مهندسي صنايع مديريت سيستم و بهره وري توسط وزارت   1389- علوم و تحقيقات
گواهينامه همكاري برگزاري دوره عالي 1393 - مديريت ورزش
گواهينامه همكاري برگزاري دوره عالي مديريت بازار    1390 - سرمايه
مجوز برگزاري دوره هاي آموزش عالي توسط وزارت علوم و تحقيقات و  1396 - فناوري
مجوز صلاحيت پژوهشي توسط وزارت علوم و تحقيقات و 1389  - فناوري