اعضای هیات مدیره

thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail

کریم آتشگر

رییس هیات مدیره

22043000

K.Atashgar@imi.ir
تماس

ابوالفضل کیانی بختیاری

نائب رییس هیات مدیره و مدیرعامل

22043000

kiani@imi.ir
تماس

محمد محسن وند

عضو هیات مدیره

22651790

m.mohsenvand@imi.ir
تماس

محمد مهدی هادوی

عضو هیات مدیره

22043005

M.Hadavi@imi.ir
تماس

اصغر مصاحب

عضو هیات مدیره

22651790

Mosaheb@imi.ir
تماس