اعضای هیات مدیره

thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail

کریم آتشگر

رییس هیات مدیره

22043000

K.Atashgar@imi.ir
تماس

ابوالفضل کیانی بختیاری

نائب رییس هیات مدیره و مدیرعامل

22043000

kiani@imi.ir
تماس

علی شیاری

عضو هیات مدیره

22651790

a.shiari@imi.ir
تماس

محمدحسن خیرآور

عضو هیات مدیره

22043005

h.kheiravar@imi.ir
تماس

سیدعلیرضا شجاعی

عضو هیات مدیره

22041081

A.Shojaei@imi.ir
تماس