عضویت کتابخانه

دانشجویان، دانش پژوهان، اعضای هیات علمی سازمان مدیریت صنعتی و سایر مراجعین محترم، با توجه به جدول ذیل می توانند جهت عضویت به صورت حضوری به کتابخانه سازمان مراجعه فرمایند.

ردیف کاربران کتابخانه واحد صادر کننده معرفی‌نامه سطح خدمات مدت عضویت (روز) حداکثر منابع امانتی
1 کارکنان رسمی، قراردادی تمام‌وقت و ساعتی سازمان مدیریت سرمایه‌های انسانی و پشتیبانی کلیه خدمات- امانت منابع اتمام قرارداد 5
2 اعضای هیأت علمی تمام وقت مدیریت سرمایه‌های انسانی و پشتیبانی کلیه خدمات- امانت منابع اتمام قرارداد 7

3

دانشجویان دوره‌های عالی آموزشی سازمان (دکتری، کارشناسی ارشد، کارشناسی و کاردانی) معاونت آموزش کلیه خدمات- امانت منابع اتمام دوره آموزشی 5
4 مدیران نمایندگی‌های سازمان مدیریت امور نمایندگی‌ها کلیه خدمات- امانت منابع یک سال 3
5 اعضای خانه مدیران خانه مدیران (معرفی‌نامه + فیش بانکی پرداخت حق عضویت) کلیه خدمات- امانت منابع یک سال 3
6 فارغ التحصیلان دوره‌های تحصیلات تکمیلی سازمان مدیریت صنعتی مؤسسه مربوطه (معرفی‌نامه طبق فرم FR_LI_04 + فیش بانکی پرداخت حق عضویت) کلیه خدمات- امانت منابع یک سال 3
7 کارکنان رسمی و قراردادی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران امور اداری آن سازمان کلیه خدمات- امانت منابع اتمام قرارداد 3
8 مدیران ارشد شرکت‌های تابعه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مؤسسه مربوطه (معرفی‌نامه طبق فرم FR_LI_05 + فیش بانکی پرداخت حق عضویت) کلیه خدمات- امانت منابع یک سال 3
9 اعضای انجمن مدیریت اجرایی/ انجمن مشاوران مدیریت ایران مؤسسه مربوطه (معرفی‌نامه طبق فرم FR_LI_05 + فیش بانکی پرداخت حق عضویت) کلیه خدمات- امانت منابع یک سال 3
10 مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت و مدیران ارشد سازمانها و شرکت‌های تابعه مؤسسه مربوطه (معرفی‌نامه طبق فرم FR_LI_05 + فیش بانکی پرداخت حق عضویت) کلیه خدمات- امانت منابع یک سال 3
11 اعضای هیأت علمی رسمی دانشکده‌های مدیریت مؤسسه مربوطه (معرفی‌نامه طبق فرم FR_LI_05 + فیش بانکی پرداخت حق عضویت) کلیه خدمات- امانت منابع یک سال 3
12 دانشجویان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی براساس قرارداد یا تفاهم نامه با دانشگاه مؤسسه مربوطه کلیه خدمات- امانت منابع یک سال 3
13 مدیران و پژوهشگرانی که در اجرای قراردادها با سازمان همکاری دارند و مدیران شرکت‌های معتبر (به تشخیص مدیران سازمان) مؤسسه مربوطه (معرفی‌نامه طبق فرم FR_LI_05 + فیش بانکی پرداخت حق عضویت) کلیه خدمات- امانت منابع یک سال 3
14 ارزیابان جایزه تعالی مؤسسه مربوطه (معرفی‌نامه طبق فرم FR_LI_05) کلیه خدمات- امانت منابع یک سال 2
15 اعضای هیأت علمی دانشگاهها و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری مؤسسه مربوطه/ سفارش مدیران سازمان کلیه خدمات در محل کتابخانه

بنا بر نیاز کاربر در محل کتابخانه

16 اعضای هیأت علمی بازنشسته و همکاران بازنشسته سازمان مدیریت سرمایه‌های انسانی و پشتیبانی کلیه خدمات در محل کتابخانه
17 سایر اشخاص

سفارش مدیران سازمان/

مسئول کتابخانه

کلیه خدمات در محل کتابخانه