مدیر عامل

ابوالفضل کیانی

مدیرعامل

22043000

Kiani@imi.ir

دفتر مدیرعامل

مریم شاهسون شهبازی

رئیس دفتر مدیرعامل

22043000

Shahbazi@imi.ir

معاونت آموزش

معاون آموزش

معاون آموزش

22041081


رضا کریمی

مدیر دوره های تخصصی و کاربردی

26203934

بهنام فیض آبادی

مدیر دوره های آموزش عالی

22052095

معاونت مشاوره

مجید درویش

معاون مشاوره

22019995


مجید درویش

مدیر مرکز رتبه بندی شرکت های برتر

22053808

حمیدرضابابایی مسلمان

مدیر مرکز تعالی سازمانی

88604332

ژاله میرزایی

مدیر مشاوره و تحقیق

22024462

معاون پشتیبانی و منابع انسانی

اصغر مصاحب

معاون منابع انسانی و پشتیبانی

Mosaheb@imi.ir


محبوبه شعاعی

مدیر فناوری اطلاعات و مهندسی سازمان

22013410

m.shoaee@imi.ir

فرح انگیز عبدالله زاده

سرپرست مدیریت سرمایه های انسانی

22043002

Abdolahzadeh@imi.ir

سهیل ملکی

مدیر امور مالی

S.Maleki@imi.ir

توران توانگر

مدير پشتيباني و تداركات

22026200

مدیریت های مستقل

یعقوب نماینده

مدیر توسعه شبکه نمایندگی ها

Y.Namayandeh@imi.ir

اصغر پیرعلی

مدیر برنامه ریزی و نظارت بر عملکرد

الهه توانا

رئیس اداره دانش و نشر

E.Tavana@imi.ir

محمد آزرم

رئیس اداره ارتباطات

22043007

m.azarm@imi.ir

جواد فردین

مدیر حراست