مدیر عامل

ابوالفضل کیانی

مدیرعامل

22043000

Kiani@imi.ir

معاونت آموزش

سید علیرضا شجاعی

معاون آموزش

22041081


رضا کریمی

مدیر دوره های تخصصی و کاربردی

26203934

بهنام فیض آبادی

مدیر دوره های آموزش عالی

22052095

معاونت مشاوره

مجید درویش

معاون مشاوره

22019995


مجید درویش

مدیر مرکز رتبه بندی شرکت های برتر

22053808

حمیدرضابابایی مسلمان

مدیر مرکز تعالی سازمانی

ژاله میرزایی

مدیر مشاوره و تحقیق

22024462

معاون پشتیبانی و منابع انسانی

علی شیاری

معاون پشتیبانی و منابع انسانی

22651790


سهيل ملكي

سرپرست مديريت مالي

22024471

مازیار ماهری

مدیر فناوری اطلاعات و مهندسی سازمان

22013410

توران توانگر

مدير پشتيباني و تداركات

22026200

سعید حیدری

مدیر سرمایه های انسانی

مدیریت های مستقل

اصغر پیرعلی

مدیر برنامه ریزی و نظارت بر عملکرد

علی فرقانی

رئیس اداره دانش و نشر

محمد آزرم

رئیس اداره ارتباطات

امیر امید ذکاء اسدی

مدیر شبکه نمایندگیها

جواد فردین

مدیر حراست